Угода про порядок взаємодії

УГОДА
ПРО ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ

між Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» та Рахунковою палатою

 

м. Київ

«18» липня 2013 р.


З метою створення умов для більш повного обміну інформацією, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» (далі – Асоціація), в особі Президента Асоціації Арбузової Валентини Іванівни, з однієї сторони, та Рахункова палата (далі - Рахункова палата) в особі Магути Романа Миколайовича, з іншої сторони, які разом іменуються «Сторони», уклали цю Угоду про порядок взаємодії (далі – Угода).
Метою підписання Угоди є спільне прагнення втілювати у життя ефективні форми взаємодії, здійснення аналітичних, інформаційних та інших видів діяльності, спрямованих на проведення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, цільовим використанням валютних, фінансово-кредитних ресурсів під час здійснення загальнодержавних програм, забезпечення громадського контролю за ефективністю та доцільністю видатків державних коштів.
З метою консолідації спільних дій та встановлення партнерства Сторони домовились про наступне:

 

Стаття 1
Загальні положення

1.1. Правові відносини та діяльність щодо участі громадськості в здійсненні фінансового контролю та контролю за використанням бюджетних коштів здійснюється на основі Конституції України, Законів України «Про Рахункову палату», «Про громадські об'єднання» та інших чинних нормативно-правових актів.

1.2. Сторони виходять з того, що дотримання чинного законодавства України, здійснення ефективного контролю та створення прозорих умов за витрачанням бюджетних коштів за їх цільовим призначенням, є необхідними складовими для реалізації ефективної економічної та соціальної політики, а також подальшого просування України на світовий ринок.


Стаття 2
Предмет Угоди

Предметом Угоди є взаємодія Сторін з питань організації та проведення контролю за використанням коштів Державного бюджету України, запобігання правопорушень у сфері ефективного їх використання.

З метою практичного виконання цієї Угоди Сторони домовилися про:

- взаємну оцінку стану та результативності виконання повноважень органами державної влади щодо планування, забезпечення повноти і своєчасності надходження відповідних платежів до Державного бюджету та відображення результатів контрольно-перевірочної роботи у звітності;
- проведення спільної роботи щодо удосконалення антимонопольного законодавства України, залучення представників Асоціації до підготовки та здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів із питань, що є предметом цієї Угоди;
- сприяння залученню представників Асоціації до підготовки роз'яснень положень чинного законодавства України з питань використання коштів Державного бюджету України;
- організація і проведення спільних заходів з метою консультацій, круглих столів, семінарів тощо;
- підготовку пропозицій щодо вдосконалення бюджетного процесу в цілому;
- розробку системи зворотного зв'язку між державними органами влади, громадськими організаціями та платниками податків.

 

Стаття 3
Зобов’язання Сторін

3.1. Сторони погодилися розглядати взаємодію як дієвий інструмент реалізації правових відносин, що буде сприяти створенню підґрунтя для дотримання законності щодо витрачання бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням.

3.2. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечувати співпрацю з питань:

- здійснення контролю за виконанням законів України та прийнятих Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету України та його взаємовідносинами із місцевими бюджетами, фінансування загальнодержавних програм в частині, що стосується використання коштів Державного бюджету України;
- здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні та інші види діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів загальнодержавних цільових фондів, коштів позабюджетних фондів, за цільовим використанням фінансово-кредитних і валютних ресурсів під час здійснення загальнодержавних програм;
- внесення пропозицій щодо удосконалення бюджетного законодавства України в цілому;
- підвищення рівня прозорості витрачання бюджетних коштів.

 

Стаття 4
Інформаційне забезпечення

Сторони обмінюються інформацією та сприяють підготовці щодо визначення ефективних напрямків здійснення контролю та проведення аналізу встановлених відхилень від показників Державного бюджету України, готують пропозиції щодо їх усунення та удосконалення бюджетного процесу в цілому, спільно інформують платників податків пор використання бюджетних коштів, про факти бюджетних правопорушень, хід виконання Державного бюджету в цілому.

4.1. Рахункова палата, територіальні управління Рахункової палати надають відповіді на запити керівних органів Асоціації в межах строків, визначених законодавством.

4.2. Систематично проводять двосторонні зустрічі, консультації.

 

Стаття 5
Спільна просвітницька діяльність

5.1. Асоціація та її Територіальні відділення періодично узгоджують з Рахунковою палатою, територіальними управліннями Рахункової палати графіки та тематику проведення спільних «круглих столів», конференцій і консультацій, інших просвітницьких заходів з актуальних питань контролю за використанням бюджетних коштів.

5.2. Сторони проводять різноманітні узгоджені заходи, спрямовані на обмін професійною інформацією та методикою з питань здійснення контролю.

 

Стаття 6
Прикінцеві положення

6.1. Ця Угода є передумовою і підставою для укладання, якщо Сторони визнають за необхідне, договорів щодо спільної діяльності.

6.2. Дія Угоди поширюється до моменту, доки Сторони зацікавлені в продовженні співробітництва. Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

6.3. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-якою зі Сторін шляхом письмового повідомлення про такий свій намір іншої Сторони. У такому випадку дія документу буде припинена через 30 днів після отримання такого повідомлення іншою Стороною.

6.4. Угода укладена у двох примірниках, кожен із яких має однакову юридичну силу, з них: один примірник для Асоціації, другий – для Рахункової палати.

 

Президент Асоціації платників податків України

 

Голова Рахункової палати

 

Валентина Арбузова

 

Роман Магута

 

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99