Положення про ТВ АППУ

ПОЛОЖЕННЯ

 про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Житомирській області

Житомир 2011 р.

 

  1. Загальні положення

 

1.1.  Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України (в подальшому Відділення) в Житомирській області є місцевим осередком  Асоціації   платників податків України (надалі Асоціація) - добровільної  Всеукраїнської громадської організації громадян України, громадян інших держав, осіб без громадянства,  що  створена на основі єдності   інтересів для спільної  реалізації своїх прав та свобод, на засадах добровільності та рівноправності, з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших інтересів платників податків на місцевому, регіональному та галузевому рівнях, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних відносин.

1.2. Відділення здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", чинного законодавства України, Статуту Асоціації платників податків України та цього Положення.

1.3. Територіальне відділення Асоціації платників податків України у Житомирській області має наведену нижче назву:

1.3.1.   Українською мовою :

повна – Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Житомирській області;

скорочена - ТВ АППУ у Житомирській області.

1.3.2.   Російською мовою:

повна – Территориальное отделение Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков  Украины» в Житомирской области ;

скорочена - ТО АНПУ в Житомирской области.

1.3.3.   Англійською мовою :

повна – Territorial branch of the Association of Ukrainian Taxpayers inZhytomyr region

скорочена –TB of AUT in Zhytomyr region.

1.4. Територіальне відділення є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має право від свого імені укладати договори та інші угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати в судах, мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку і штамп, бланки та інші реквізити згідно законодавства України, зразки яких затверджуються Радою Відділення.

1.5. Основними принципами діяльності Територіального Відділення є добровільність членства, рівноправність її членів, самоврядування, законність та гласність.

1.6. Діяльність Відділення поширюється на територію Житомирської області.

1.7.   Юридична адреса Відділення: 10014, м.Житомир, вул. Київська 56, оф.1

 

  1. Порядок створення Відділення , мета та завдання.

 

2.1. Відділення в Житомирській області створене загальними зборами на підставі Рішення Правління Асоціації платників податків України про заснування Територіального відділення Асоціації платників податків України в Житомирській області №1 від 19 січня 2011 року.

2.2.  Відділення, як структурний підрозділ Асоціації платників податків України визначає форми і методи своєї діяльності, керуючись Статутом Асоціації, даним Положенням та у відповідності до програмних положень Асоціації. У своїй роботі Відділення підзвітне Правлінню Асоціації.

 

2.3. Мета та завдання Відділення:

2.3.1.Метою створеннята діяльності Відділення є захист прав та законних інтересів платників податків у економічній, правовій, соціально-трудовій та інших сферах їх діяльності, представництво інтересів членів Асоціації на національному, галузевому та місцевому рівнях, а також сприяння створенню в Україні умов для становлення та пріоритетного розвитку національного підприємництва.

2.3.2. Поточні завдання Відділення випливають зі Статуту Асоціації, цього Положення, визначаються до виконання керівними органами Асоціації, або керівними органами Відділення.

3.3. Відділення має право створювати установи та організації, засновувати засоби масової інформації, здійснювати інші не заборонені законодавством України заходи для найбільш повної реалізації мети та завдань Асоціації.

2.3.3.Відділення, згідно чинного законодавства, оприлюднює результати проведеної роботи, свої основні документи, склад керівництва, інформацію про джерела фінансування та витрати.

2.3.4.Асоціація ставить перед собою наступні завдання:

2.3.4.1  сприяти захисту законних прав та інтересів платників податків, підвищувати рівень їх знань з метою сприяння добровільній і своєчасній сплаті податків, підвищувати соціальний престиж українського платника податків;

2.3.4.2 сприяти створенню необхідних правових та соціальних умов для залучення до підприємницької діяльності та створення робочих місць для таких категорій населення, як жінки, молодь, звільнені у запас військовослужбовці, безробітні, тощо;

2.3.4.3. співпрацювати з іншими громадськими об'єднаннями, в тому числі і міжнародними, з метою обміну досвідом, а також захисту законних прав членів Відділення;

2.3.4.4. сприяти економічному, науково-технічному та інформаційному співробітництву з зарубіжними країнами, ефективному залученню внутрішніх та зарубіжних інвестицій в економіку України;

2.3.4.5. представлятиінтереси платників податків в органах державної влади, управління та місцевого самоврядування при формуванні та реалізації державної податкової і економічної політики;

2.3.4.6. інші завдання, що витікають з цього Положення, або такі, що визначені до виконання керівним органом відділення;

2.3.5. Для виконання завдань, Відділення у встановленому чинним законодавством України порядку:

2.3.5.1.  вивчає суспільну думку про податкове та інше законодавство України та бухгалтерський облік, включаючи опитування про ставлення до оподаткування, бухгалтерського та податкового обліку;

2.3.5.2 сприяє проведенню наукової роботи в галузі податкової, фінансово-кредитної та економічної політики;

2.3.5.3. ініціює та приймає участь у громадському обговоренні законопроектів і програм соціально - економічного розвитку, проводить їх незалежну громадську експертизу, надає свої висновки зацікавленим особам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх в установленому порядку на розгляд відповідних державних органів;

2.3.5.4. проводить освітянські та інші культурологічні заходи з питань податкової політики, податкового та іншого законодавства України серед платників податків;

2.3.5.5. проводить масово-роз'яснювальну та консультативну  роботу щодо податкового законодавства, підвищення суспільного статусу платника податків та пропагандистську роботу серед платників податків. Організовує та проводить конференції, симпозіуми, семінари;

2.3.5.6.формує з дозволу респондентів рейтинги платників податків, які здійснюють підприємницьку діяльність та оприлюднює їх;

2.3.5.7 вивчає форми взаємодії платників податків з органами державної влади, управління та місцевого самоврядування, в першу чергу з органами податкової служби всіх рівнів, та розповсюджує передовий досвід серед платників податків;

2.3.5.8. представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в судах, підрозділах ДПА України, інших державних установах та органах місцевого самоврядування;

2.3.5.9. бере участь у громадській діяльності шляхом проведення масових заходів - зборів, мітингів, демонстрацій тощо в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

2.3.5.10. ідейно, організаційно та матеріально підтримує своїх членів, інші громадські організації при проведенні спільних акцій, надає їм допомогу в межах повноважень відділення, передбачених цим Положенням, затвердженим кошторисом відділення та згідно чинного законодавства;

2.3.5.11. вносить пропозиції до суб'єктів законодавчої ініціативи, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері оподаткування;

2.3.5.12 засновує засоби масової інформації, розповсюджує інформацію для пропаганди своїх цілей та завдань;

2.3.5.13. засновує підприємства, установи та організації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.3.6.  Діяльність Відділення не спрямована на отримання прибутку.

2.3.5.15. Відділення не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію, жодну фракцію чи групу у Верховній Раді України. Термін «не підтримує» у цій статті повинен розумітися у найширшому значенні, зокрема, серед іншого, він охоплює будь-які публічні заходи та дії у вигляді письмових чи усних заяв або повідомлень, складання спільних документів, надання підпису підтримки тощо.

 

3. Члени відділення, їхні права і обов’язки .

 

3.1.  Члени відділення.

3.1.1.Членство відділення може бути колективним та індивідуальним;   

3.1.2.Індивідуальними членами Відділення можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), що поділяють мету та завдання відділення, визнають та дотримуються положень цього Положення;

3.1.3.Колективними членами відділення можуть бути міжнародні, всеукраїнські та місцеві громадські організації та інші юридичні особи, на яких відповідно до чинного законодавства України покладено обов'язки по сплаті податків та зборів (обов'язкових платежів), що поділяють мету та завдання відділення, визнають та дотримуються положень цього Положення;

3.1.4.Членство у Відділенні колективного члена не тягне за собою членство у відділеннї осіб, які входять до складу колективного члена Відділення та фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з юридичною особою. Додатково взаємовідносини відділення та колективного члена можуть регулюватися окремою угодою, яка укладається між керівними органами колективного члена та  Відділеннясоціації.

3.1.5.Колективні члени Відділення реалізують зазначені в п. 3.3. права через своїх повноважних представників.

 

3.2. Порядок та умови вступу до Відділення.

3.2.1.Вступ до відділенняіндивідуальнихта колективних членів здійснюється шляхом подання письмової заяви про вступ до Відділення у керівний орган Відділення чи до Правління відділення та сплати вступного внеску. До заяви колективного члена додається рішення відповідного керівного органу, що прийняв рішення про вступ до відділення.

3.2.2. Індивідуальні та колективні члени Відділення набувають прав членів Відділення з моменту прийняття відповідного рішення керівним органом Відділення або Правлінням відділення.

 

3.3. Члени відділення мають право:

3.3.1 вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в керівні органи відділення;

3.3.3. обирати і бути обраними в керівний орган відділення та отримувати інформацію про його роботу;

3.3.4.вносити пропозиції про поліпшення діяльності Відділення, усунення недоліків в організації її роботи;

3.3.5. розраховувати на підтримку Відділення при захисті своїх законних прав з питань сплати податків;

3.3.6. при незгоді з рішенням виборчого органу Відділення оскаржити це рішення в керівному органі Асоціації вищого рівня, який розглядає скаргу на найближчому засіданні;

3.3.7.здійснювати колективні заходи по захисту своїх інтересів;

3.3.8. вийти з членів Відділення шляхом подання письмової заяви;

3.3.9.  інші права згідно з чинним законодавством України та цим Положенням.

 3.4. Члени відділення зобов'язані:

3.4.1.дотримуватися норм положення Відділення;

3.4.2. не допускати дій, що наносять матеріальну шкоду чи шкодять діловій репутації Відділення;

3.4.3. сприяти реалізації мети, досягненню цілей та виконанню завдань Відділення;

3.4.4.  виконувати рішення керівних органів Відділення;

3.4.5. своєчасно сплачувати вступний та членські внески. Розмір вступних, членських внесків та порядок їх сплати встановлюється Радою Асоціації. Керівний орган Відділення має право встановлювати розмір та порядок сплати внесків за регіональними програмами;

3.4.6. брати участь у заходах, які спрямовані на досягнення мети та завдань відділення;

3.4.7.не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Відділення та/або її членів;

3.4.8.надавати керівним органам Асоціації відомості про свою організацію, що включатимуть інформацію про повну її назву, код ЄДРПОУ, контактні поштові та електронні адреси, телефони організації та її посадових осіб, їх прізвище ім'я та по батькові, тощо. Надавати Асоціації інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту  законних прав та інтересів її членів.

3.4.9.Члени Відділення не мають права виступати в якості представника Відділення або будь-якого її органу без відповідних повноважень або доручень.

       

3.5. Порядок та умови вибуття зі складу членів Відділення.

3.5.1.  Член відділення  може вийти з її складу добровільно, або бути виключеним примусово;

3.5.2. Член відділення вважається виключеним з відділення, після прийняття рішення відповідним керівним органом Відділення При вирішенні питання про примусове виключення з членів відділення, член відділення, стосовно якого приймається таке рішення, участі в голосуванні не приймає;

3.5.3.   Добровільний вихід зі складу членів Відділення здійснюється на підставі одностороннього волевиявлення члена відділення шляхом подання письмової заяви до керівного органу відділення. Примусове виключення членів Відділення з її складу здійснюється виключно у випадках:

3.5.3.1.учинення  членом відділення дій, що суперечать Полдоженням Відділення та істотно погіршують стан  та репутацію відділення або репутацію її членів;

3.5.3.2.  у разі, якщо член відділення втратив з нею зв'язок, не бере участі в її заходах та діяльності, не виконує обов'язків члена відділення, у тому числі не сплачує протягом року членські внески;

 3.5.4. У випадку припинення членства у Відділенні її посадових осіб, у тому числі Голови, членів Ради відділення, директора відділення з підстав, передбачених цим Положенням, повноваження вказаних осіб припиняються достроково. Рішення про припинення членства у Відділенні, названих осіб, приймається виключно Радою Відділення  за поданням Правління відділення.

 

  1. Керівні органи Відділення

 

4.1. Загальні збори (Конференція)

4.1.1.Вищим керівним органом Відділення є Загальні збори (Конференція), які скликаються у разі необхідності, але не менше одного разу на 2 роки. Час, місце проведення, порядок денний та норми представництва встановлюються Радою Відділення не менше, як за 30 днів до Загальних зборів(Конференції). Позачергові Загальні збори (Конференція) скликаються за рішенням Ради Відділення, в термін, не менший як 15 днів, за вимогою не менше 1/3 членів Асоціації, які перебувають на обліку у Відділенні, або за рішенням Правління Асоціації;

4.1.2. Повідомлення про скликання Загальних зборів (Конференції) здійснюється Головою Ради Відділення або Виконавчою дирекцією Відділення за рішенням і у спосіб, визначений Радою Відділення або Правлінням Асоціації;

4.1.3. Рішення Загальних зборів (Конференції) приймаються за наявності 1/2 від загальної кількості членів (делегатів) Відділення відкритим голосуванням членів (делегатів) простою більшістю від присутньої кількості членів (делегатів), а з питань ліквідації або реорганізації Відділення - не менше, як 3/4 голосів присутніх членів Асоціації (делегатів);

4.1.4. Загальні збори (Конференція) мають право розглядати будь-яке питання діяльності Відділення. До виключної компетенції Загальних зборів(Конференції) належить:

4.1.4.1. затвердження Положення про Відділення, Положення про Ревізійну комісію Відділення, внесення змін та доповнень до них;

 4.1.4.2. визначення кількісного, персонального складу, обрання та відкликання членів Ради Відділення, Ревізійної комісії Відділення;

 4.1.4.3. обрання та відкликання Голови Ради Відділення, заступників Голови Ради відділення, які з моменту їх обрання є членами Ради;

 4.1.4.4. заслуховування та затвердження звітів Ради Відділення, Ревізійної комісії Відділення, оцінка їх діяльності;

 4.1.4.5. реалізація права власності на кошти та майно відділення, що знаходиться в управлінні Відділення в порядку, передбаченому законодавством України, Статутом Асоціації та даним Положенням. Окремі функції щодо господарського управління майном можуть бути покладені Загальними зборами (конференціями) на Раду Відділення;

 4.1.4.6. визначення стратегічних напрямків діяльності Відділення;

 4.1.4.7. прийняття рішення про припинення діяльності Відділення.

4.2. Рада Відділення

4.2.1. Рада Відділення є керівним органом Відділення в період між Загальними Зборами (Конференцією), що діє на громадських засадах і обирається Загальними зборами (Конференцією) строком на 2 роки. Кількість членів Ради визначають Загальні збори (Конференція) Відділення;

4.2.2. Рада Відділення збирається на свої засідання по мірі необхідності, але не менше одного разу в три місяці. Позачергово вона може збиратися на вимогу не менше 1/3 членів Ради Відділення або за рішенням Голови Ради; 

У разі прийняття рішення щодо позачергового засідання Ради таке засідання має бути проведене в термін не пізніше, як через два тижні після прийняття відповідного рішення;

4.2.3. Основною формою роботи Ради Відділення є засідання Ради. Засідання Ради Відділення вважається правомочним у разі присутності більшості від її членів. Рішення Ради Відділення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх членів Ради Відділення.

При вирішенні питань на засіданні Ради кожний член Ради Відділення має один голос. Рішення Ради Відділення набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачене цим рішенням.

4.2.4. До компетенції Ради Відділення належить:

 4.2.4.1. забезпечення реалізації рішень керівних органів Асоціації, Загальних зборів (Конференції) Відділення;

 4.2.4.2. затвердження планів роботи, кошторисів та штатного розпису виконавчої дирекції Відділення, затвердження Положення про Виконавчу дирекцію Відділення;

 4.2.4.3. призначення за поданням Голови Ради Відділення директора Виконавчої дирекції Відділення;

 4.2.4.4. заслуховування (не рідше, ніж раз на рік) звітів Голови Ради відділення та виконавчого директора про діяльність Відділення і виконання кошторису Виконавчої дирекції Відділення;

 4.2.4.5. заслуховування та розгляд у період між Загальними зборами (Конференцією) (не менше одного разу на рік) інформації Ревізійної комісії Відділення;

 4.2.4.6. прийняття рішення про скликання чергових та позачергових Загальних зборів (Конференції);

 4.2.4.7. затвердження зразків  печатки, штампів та атрибутів Відділення на підставі відповідних рішень Ради та Правління Асоціації;

4.2.4.8. прийняття рішення про заснування (ліквідацію) місцевих відділень, затвердження Положень про місцеві відділення та подання Положень про місцеві відділення на затвердження до Правління Асоціації у випадку легалізації відповідних місцевих відділень шляхом реєстрації;

4.2.4.9. прийняття рішення про прийом в члени та виключення зі складу членів Відділення;

4.2.4.10. координація та контроль діяльності місцевих відділень Асоціації на території Житомирської області, підприємств, установ та організацій, створених Відділенням.

4.2.5.  Рада Відділення, за погодженням з Правлінням Асоціації, приймає рішення про створення підприємств, установ та організацій на території Житомирської області.

4.2.6. Рішення Ради Відділення обов’язкові для виконання Виконавчою дирекцією, місцевими відділеннями, підприємствами, установами та організаціями Відділення.

4.2.7. Рішення та Протокол засідань Ради Відділення підписує Голова Ради або особи, що його заміщають.

4.3. Голова Ради Відділення

4.3.1. Здійснює загальне керівництво Відділенням, забезпечує розробку стратегічних напрямків розвитку і методичних засад діяльності Відділення, що затверджуються Радою.

4.3.2. Забезпечує виконання рішень керівних органів Асоціації, Загальних зборів (Конференції), Ради Відділення.

4.3.3. Представляє Відділення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях і зовнішніх відносинах.

4.3.4. Встановлює час, місце та вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Ради Відділення та головує на Загальних зборах (конференціях) Відділення, засіданнях Ради Відділення. У випадку, коли під час вирішення питання голоси членів Ради розділилися порівну, голос Голови Ради є вирішальним.

4.3.5. Визначає обов'язки своїх заступників та уповноважує одного з них виконувати обов'язки Голови Ради на період відсутності Голови Ради.

4.3.6. Підписує рішення та протоколи засідань Ради.

4.3.7. Здійснює інші повноваження, які не віднесені до компетенції Загальних зборів (Конференції) Відділення, Ради Відділення.

4.3.8 Має право призупиняти рішення директора Виконавчої дирекції, керівного органу місцевого відділення у випадку, якщо ці рішення порушують Положення про Відділення або чинне законодавство. В цьому випадку Голова Ради на найближчому засіданні Ради Відділення мотивує своє рішення. Рада Відділення може більшістю голосів відхилити рішення Голови Ради.

4.3.19. Голова Ради Відділення звітує перед Загальними зборами (Конференцією) про діяльність Ради Відділення в період між Загальними зборами (Конференцією).

4.3.10. Голова Ради Відділення може здійснювати повноваження на громадських засадах або на постійній основі, про що приймається відповідне рішення Ради Відділення.

4.4. Виконавча дирекція Відділення

4.4.1. Виконавча дирекція є виконавчим органом Відділення та вирішує всі питання діяльності Відділення, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів (Конференції), Ради, Голови Ради Відділення.

Виконавча дирекція організовує підготовку засідань Ради Відділення, проведення заходів на виконання рішень керівних органів Асоціації, Ради Відділення, здійснює координацію діяльності місцевих відділень Асоціації.

4.4.2. Представляє на затвердження Ради Відділення плани роботи виконавчої дирекції та звіти про їх виконання не менше одного разу на шість місяців.

4.4.3. Організовує та здійснює заходи щодо залучення платників податків у члени Асоціації, веде їх облік.

4.4.3. Розглядає пропозиції, заяви, звернення членів Асоціації, платників податків з питань діяльності Відділення.

4.4.4. Складає та подає на затвердження Раді Відділення кошториси та штатний розпис Виконавчої дирекції Відділення.

4.4.5. Виконавчу дирекцію очолює директор. У випадку відсутності директора його повноваження виконує один з його заступників або працівників Виконавчої дирекції за призначенням директора.

4.4.6. Обов’язки директора Виконавчої дирекції може виконувати Голова Ради Відділення, про що приймається відповідне рішення Ради Відділення.

4.4.7. Посадовими особами Виконавчої дирекції є всі працівники, згідно штатного розпису та затвердженого Правлінням Асоціації переліку типових посад та посадових окладів Асоціації.

4.4.8. Виконавча дирекція свою роботу проводить на підставі рішень керівних органів Асоціації, Відділення та є підзвітною Раді Відділення. Діяльність Виконавчої дирекції координується Генеральною дирекцією Асоціації, контролюється ревізійними комісіями Асоціації та Відділення.

4.4.9. На штатних працівників Виконавчої дирекції Відділення поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

4.5. Директор Виконавчої дирекції

4.5.1. Директор Виконавчої дирекції призначається Радою Відділення за поданням Голови Ради Відділення та є розпорядником майна Асоціації, що знаходиться в управлінні Територіального Відділення за рішенням Загальних зборів.

4.5.2. З питань діяльності Відділення Директор Виконавчої дирекції діє без доручення, від імені Відділення веде переговори та підписує договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, спрямовані на виконання Статутної мети Асоціації та завдань Відділення, здійснює функції керівництва, що не відносяться до компетенції керівних органів Асоціації та Відділення.

4.5.3. Відкриває та закриває від імені Відділення рахунки у фінансово-кредитних установах, підписує фінансові документи Відділення.

4.5.4. Формує склад Виконавчої дирекції Відділення, приймає та звільняє штатних працівників.

4.5.5. Представляє Відділення в державних і недержавних організаціях, установах, підприємствах та закладах з усіх питань діяльності Відділення відповідно до повноважень, передбачених даним Положенням.

4.5.6. Подає на затвердження Раді Відділення кошторис, штатний розпис та особовий склад керівництва Виконавчої дирекції Відділення, кандидатуру головного бухгалтера.

4.5.7. Звітує про діяльність Виконавчої дирекції перед Радою Відділення.

4.5.8. Проводить іншу роботу по виконанню статутної мети і завдань, згідно рішень керівних органів Асоціації та Відділення.

 

  1. Ревізійна комісія Відділення

 

5.1. Ревізійна комісія Відділення обирається Загальними зборами (Конференцією)  Відділення строком на 2 роки і діє на підставі даного Положення та затвердженого Загальними зборами (Конференцією)   Положення про Ревізійну комісію Відділення.

До складу Ревізійної комісії Відділення не можуть входити члени керівних органів Відділення та працівники Виконавчої дирекції Відділення.

5.2. Ревізійна комісія Відділення є контролюючим органом Відділення. До компетенції Ревізійної комісії Відділення належить:

5.2.1. Прийняття рішення та надання висновків щодо відповідності даному Положенню рішень, прийнятих Загальними зборами (Конференцією), Радою Відділення та Виконавчою дирекцією Відділення;

5.2.2. Здійснення (не менше, ніж один раз на рік) ревізії фінансової та господарської діяльності Виконавчої дирекції Відділення. Для здійснення таких перевірок Ревізійна комісія може залучати експертів, відповідних фахівців згідно затвердженого кошторису Відділення;

5.2.3. Ревізування відповідності витрат затверджених Радою Відділення кошторисам;

5.2.4. Контроль обліку членів Асоціації у Відділенні;

5.2.5. Перевірка строків та правильності проходження справ, роботи з пропозиціями та заявами у Виконавчій дирекції Відділення.

5.2.6. Перевірка діяльності місцевих відділень на предмет дотримання вимог Статуту Асоціації платників податків України та Положень про відповідні місцеві відділення .

5.2.7. Члени Ревізійної комісії мають право доступу та перевірки будь-яких фінансово-господарських документів Відділення. Контроль за діяльністю Відділення здійснюється у формі ревізії та перевірок. Про результати ревізій та перевірок складаються висновки, що подаються Раді Відділення для інформації чи прийняття відповідного рішення в разі необхідності.

5.3. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні членів Ревізійної комісії Відділення та головує на всіх засіданнях комісії і приймає участь у роботі Ради Відділення з правом дорадчого голосу.

5.4. Ревізійна комісія Відділення звітує про свою діяльність перед Загальними зборами (Конференцією) Відділення. Про результати проведення перевірок Ревізійна комісія Відділення інформує Раду Відділення та Ревізійну комісію Асоціації.

Рада Відділення не може затвердити звіт директора виконавчої дирекції Відділення в частині виконання кошторису Відділення без відповідного висновку Ревізійної комісії Відділення.

 

  1. Місцеві відділення

 

6.1. Місцевими осередками Територіального відділення є міські, районні, міжрайонні, районні у містах, сільські та селищні відділення Асоціації, розташовані на території відповідних адміністративно - територіальних одиниць.

6.2. Легалізація місцевого Відділення, згідно з чинним законодавством, здійснюється шляхом його державної реєстрації або повідомлення про заснування.

6.3. Прийняття рішень про створення місцевих осередків Відділення, затвердження їх Положень здійснюється Радою Відділення.

У разі легалізації місцевого відділення шляхом державної реєстрації, Положення про це місцеве відділення затверджується Правлінням Асоціації за поданням Ради Відділення.

6.4. Місцеві відділення Асоціації визначають форми і методи своєї діяльності, керуючись Статутом Асоціації, цим Положенням, Положенням про місцеве відділення та у відповідності до програмних положень Асоціації.

6.5. У разі державної реєстрації місцеве відділення набуває статусу юридичної особи, має печатку, штампи, бланки, інші реквізити, затверджені і зареєстровані в порядку, встановленому законодавством України. Місцеве відділення, легалізоване шляхом повідомлення про створення, статусу юридичної особи не набуває.

6.6. Місцеві відділення, що діють у межах адміністративно-територіальних одиниць нижчого рівня, входять до складу місцевих відділень вищого рівня.

 

  1. Майно Асоціації у Відділенні

 

7.1. Все майно, що знаходиться на балансі Відділення є майном Відділення. Відділення має право розпорядження даним майном для здійснення своєї діяльності у відповідності до даного Положення та Статуту Асоціації. Все майно та кошти Відділення підлягають щорічній інвентаризації з наданням результатів такої інвентаризації Генеральній дирекції Асоціації.

7.2. Відділення виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває права власності на кошти та майно. Підставами для майнових прав є: передача майна чи коштів засновником Відділення, його членами і державою у встановленому порядку, надходження від вступних, членських, цільових та благодійних внесків, кошти від проведення масово - роз'яснювальної, інформаційної, консультативної, просвітницької роботи, конференцій та семінарів, добровільних пожертвувань від громадян, підприємств, установ та організацій, в т.ч. закордонних та ін..

7.3. Відділення не має за мету отримання прибутку та перерозподіл прибутку від своєї діяльності між своїми членами, а отримані кошти спрямовуються Відділенням на вирішення Статутних цілей та завдань Асоціації згідно з цим Положенням.

З метою виконання своїх завдань і цілей Відділення може створювати госпрозрахункові підприємства, установи, організації тощо в порядку, встановленому законодавством. Рішення про створення будь-якого підприємства, установи, організації приймається Радою Відділення за погодженням з Правлінням Асоціації.

7.4. Відділення, створені ним підприємства, установи, організації тощо ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються у відповідності до чинного законодавства та вносять до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством України, подають необхідну звітність до Генеральної дирекції Асоціації.

7.5. Порядок використання грошових коштів та майна у Відділенні регламентуються Асоціацією, Радою Відділення та контролюється Ревізійними комісіями Асоціації та Відділення відповідно до вимог Статуту Асоціації, цього Положення та законодавства України.

7.6. Відділення відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном Асоціації, що знаходиться в управлінні Відділення, на яке відповідно до законодавства України може бути накладено стягнення.

7.7. Держава не відповідає за зобов'язаннями Відділення, так само як Відділення не відповідає за зобов'язаннями держави.

7.8. Відділення не відповідає за зобов'язаннями членів Асоціації, так само як члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Відділення.

 

  1. Порядок внесення змін і доповнень до Положення

 

8.1. Зміни та доповнення до Положення про Відділення вносяться за рішенням Загальних зборів (Конференції) Відділення та затверджуються Правлінням Асоціації.

8.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Положення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів Асоціації (делегатів) Загальних зборів (Конференції).

8.3. Внесені зміни до даного Положення Відділення реєструє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

  1. Порядок ліквідації, реорганізації Відділення і вирішення пов'язаних з цим майнових питань

 

9.1. Ліквідації Відділення може бути здійснена шляхом його саморозпуску (за рішенням загальних зборів (конференції)) або примусового розпуску Відділення (за Рішенням Правління Асоціації або за рішенням суду) у порядку, встановленому Статутом Асоціації та чинним законодавством України.

9.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Відділення здійснюється вищим органом Відділення - Загальними зборами (Конференцією) на підставі рішення Правління Асоціації.

9.3. Для припинення діяльності Відділення Правлінням Асоціації призначається ліквідаційна комісія, яка вирішує питання майна та коштів, відповідно до чинного законодавства.

9.4. Кошти та майно Асоціації у Відділенні, в тому числі в разі його ліквідації, не можуть розподілятися між членами Асоціації у Відділенні, а використовуються за рішенням Правління Асоціації на виконання статутних завдань Асоціації, задоволення вимог кредиторів або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством України, рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

9.5. Відділення забезпечує зберігання та облік документів у відповідності до Номенклатури справ, встановленої Правлінням Асоціації, а також щодо особового складу штатних працівників та, у випадку припинення Відділення, своєчасно передає їх на зберігання у встановленому порядку.

9.6. Відділення вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Державного реєстру запису про його припинення.

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
(067) 217-29-73