Положення про розмір та порядок сплати вступних та членських внесків членами АППУ


Затверджене
Постановою Ради Асоціації платників податків України
№ 5/3 від 09 грудня
2011 року

  

 Положення

про сплату членських внесків
Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація платників податків України»

   

м. Київ

 

Положення
про сплату членських внесків Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація платників податків України»

Положення про сплату членських внесків (надалі - Положення) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» (надалі Асоціація) розроблене у відповідності до Статуту Асоціації та визначає розмір і порядок сплати вступних та членських внесків Асоціації.
Це Положення затверджується Радою Асоціації і може бути змінене або скасоване лише нею.

1. Загальні положення


1.1. Сплата вступних та членських внесків є обов’язковою умовою членства в Асоціації.
1.2. Вступні та членські внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні, їх розмір не підлягає перегляду після початку фінансового року.
1.3. Вступні внески – це кошти, які одноразово сплачуються фізичними особами (громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства) та юридичними особами (підприємствами, установами та організаціями), які подали письмову заяву про вступ в якості індивідуального чи колективного члена до Асоціації платників податків України.
1.4. Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник членом Асоціації.
1.5. Членські внески – це кошти, які сплачуються індивідуальним або колективним членом Асоціації щорічно впродовж всього терміну перебування членом Асоціації.
1.6. Члени Асоціації сплачують вступний внесок при вступі до Асоціації та в подальшому сплачують щорічні членські внески.
1.7. Контроль за своєчасною та повною сплатою членських внесків здійснює Ревізійна комісія Асоціації, ревізійні комісії місцевих осередків (Територіальних та Місцевих відділень) Асоціації.
1.8. При добровільному виході або виключенні з членів Асоціації вступні, членські внески не повертаються.
1.9. Грошові надходження від внесків членів Асоціації використовуються Асоціацією для реалізації статутної мети та завдань Асоціації.

2. Вступний внесок.


2.1. Вступний внесок є ідентичним розміру річного членського внеску.
2.2. Вступні внески сплачуються фізичними та юридичними особами до прийняття рішення уповноваженим органом Асоціації про прийом заявника в члени Асоціації у відповідності до Статуту.
Платіжний документ (копія платіжного документу) про сплату вступного внеску додається до заяви про вступ в Асоціацію.
2.3. Підставою для видачі членського квитка (для фізичних осіб) або свідоцтва про членство в Асоціації (для колективних членів) про вступ до Асоціації є рішення Правління або керівного органу місцевого осередку Асоціації про прийом в члени Асоціації та перерахування суми вступного внеску в повному обсязі.
2.4. Вступні внески фізичних або юридичних осіб, віднесених до першої – четвертої категорій членів Асоціації сплачуються на рахунки відповідних Територіальних відділень.
Вступні внески юридичних осіб, віднесених до п’ятої категорії членів Асоціації сплачуються на рахунок Генеральної дирекції Асоціації.

3. Членський внесок.


3.1. Розмір членських внесків на поточний фінансовий рік визначається Радою Асоціації за встановленими категоріями та оформляється відповідним додатком до цього Положення.
Якщо до початку нового фінансового року Радою Асоціації не будуть внесені зміни до розмірів членських внесків, вони вважаються пролонгованими на наступний фінансовий рік.
3.2. Членські внески до Асоціації також можуть бути у вигляді майна (обладнання, автотранспорту тощо), прав користування інтелектуальною власністю, інших майнових прав.
Порядок передачі майна у власність Асоціації регулюється чинним законодавством України.
3.3. Членські внески членів Асоціації, віднесених до першої – четвертої категорій членів Асоціації сплачуються на рахунки відповідних Територіальних відділень (Додаток).
3.4. Членські внески членів Асоціації, віднесених до п'ятої категорії членів Асоціації сплачуються на рахунок Генеральної дирекції (Додаток).
3.5. Територіальне відділення має щоквартально перерахувати на розрахунковий рахунок Генеральної дирекції Асоціації 10% (десять відсотків) від суми членських внесків, сплачених членами Асоціації першої - четвертої категорій, а решта залишається на розрахунковому рахунку Територіального відділення Асоціації
3.6. Генеральна дирекція Асоціації щоквартально перераховує 20% (двадцять відсотків) сплаченої суми членських внесків членів Асоціації п’ятої категорії до відповідних Територіальних відділень.
3.7. Керівні органи Територіальних відділень використовують кошти, отримані у вигляді внесків, відповідно до кошторису Територіального відділення.

4. Порядок сплати вступних, членських внесків


4.1. Сплата членських внесків здійснюється особисто кожним членом Асоціації /керівним органом колективного члена Асоціації, шляхом перерахування коштів через банківські установи України на розрахунковий рахунок Генеральної дирекції Асоціації або Місцевого осередку Асоціації.
4.2. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Генеральної дирекції Асоціації або відповідного Місцевого осередку.
4.3. У випадку несплати членом Асоціації членських внесків більше визначеного Статутом Асоціації терміну (дванадцять місяців), керівні органи місцевих осередків приймають рішення про виключення його з складу членів Асоціації.
4.4. Членство в Асоціації може бути поновлене на умовах, передбачених Положенням про членство в Асоціації, за умови сплати вступного та щорічного членського внесків.
4.5. Контроль за сплатою вступних та щорічних членських внесків членів Асоціації I-IV категорії, покладається на керівні/виконавчі органи відповідних місцевих осередків Асоціації та Генеральну дирекцію Асоціації.
Контроль за сплатою вступних та щорічних членських внесків членів Асоціації V категорії, покладається на Генеральну дирекцію Асоціації та відповідні Територіальні відділення Асоціації.
4.6. При сплаті вступних та щорічних членських внесків, члени Асоціації зобов'язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:
4.6.1. вступний внесок;
4.6.2. щорічний членський внесок;
4.7. Керівні органи місцевих осередків можуть прийняти рішення про сплату членських внесків членами Асоціації поквартально, окрім першої та другої категорій.


5. Порядок обліку внесків.


5.1. Суми сплачених внесків фіксуються у бухгалтерському обліку структурних підрозділів Асоціації.
5.2. Директор Виконавчої дирекції (Голова Ради, у разі виконання обов’язків директора Виконавчої дирекції) Територіального відділення на підставі відомостей бухгалтерського обліку про сплату внесків, один раз на квартал, до 10 числа, наступного за звітним кварталом місяця, надає відповідні форми Єдиного реєстру членів Асоціації платників податків України до Генеральної дирекції Асоціації.
5.3. Всі відомості про сплату вступних та членських внесків готуються у двох примірниках. Їх підписує директор Виконавчої дирекції (Голова Ради, у разі виконання обов’язків директора Виконавчої дирекції) Територіального відділення. Один примірник надсилається до Генеральної дирекції Асоціації, другий – зберігається у справах відповідного Територіального відділення.

6. Дія положення та інше.


6.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Радою Асоціації.
6.2. Всі питання, що не врегульовані Статутом Асоціації, цим Положенням і внутрішніми документами Асоціації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України або Статуту Асоціації, Рада Асоціації зобов’язана невідкладно привести у відповідність до чинного законодавства України або Статуту Асоціації норми даного Положення.

 

 

Додаток
до Положення про сплату членських внесків
Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація платників податків України»
(в редакції, затвердженій Постановою
Ради № 5/3 від 09.12.11)

Розміри внесків

Категорія
Члени Асоціації

Розміри внесків

 

Категорія

 

Члени Асоціації

 

Розмір річних внесків

І

Фізичні особи

Від 50 грн.

II

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності

Від 500 грн.

III

Малі підприємства

Від 1000 грн.

IV

Середні підприємства

Від 5000 грн.

V

Підприємства – великі платники податків (окрім банків)

Від 10000 грн.

Банки – великі платники податків

50000 грн. (з 01.01.12)

Примітка:
1. Розмір членських внесків банківських установ, віднесених до п’ятої категорії платників податків, затверджено Рішенням Правління № 12/9 від 09.12.11.
2. Остаточне рішення щодо розмірів внесків першої – четвертої категорій приймаються керівним органом відповідного Територіального відділення Асоціації платників податків України.
3. Остаточне рішення щодо розмірів внесків п’ятої категорії приймаються Правлінням Асоціації платників податків України.

 

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99