Стратегія розвитку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» до 2018 року

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Всеукраїнської громадської організації

«Асоціація платників податків України» на період до 2018 року

Стратегія розвитку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» (в подальшому Стратегія розвитку Асоціації) – курс дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення статутної мети та цілей організації, визначений X З’їздом Асоціації.

 

Вступ

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» (в подальшому Асоціація) є найбільшою громадською організацією у правовій, економічній, соціальній та інших сферах.

Місія Асоціації платників податків України

Забезпечення захисту прав та законних інтересів її членів, поліпшення підприємницького клімату в країні, розвиток партнерських відносин між владою і бізнесом, а також підвищення соціальної відповідальності платників податків.

Мета Стратегії:

Метою Стратегії є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, покращення ситуації із захисту прав та інтересів платників податків, сприяння прозорості діяльності органів державної влади, вплив на процеси законотворення в Україні, реалізацію державної політики у податковій, митній та бюджетній сферах.

Стратегічні цілі:

-           забезпечення дієвого захисту законних прав та інтересів платників податків – членів Асоціації та інших суб’єктів приватного права, які звертаються за допомогою до Асоціації у економічній, правовій, соціальній та інших сферах їх діяльності, представництво їх інтересів на місцевому, регіональному, галузевому, всеукраїнському рівнях;

-           вивчення громадської думки щодо реалізації податкової, митної та бюджетної політики;

-           об’єднання зусиль щодо активної участі Асоціації в реформуванні податкової системи з урахуванням позиції бізнес-середовища в Україні;

-           підвищення соціальної відповідальності платників податків;

-           розвиток партнерства та втілення ефективних форм співпраці Асоціації з органами представницької та виконавчої влади всіх рівнів, органами місцевого самоврядування для забезпечення участі громадськості в реалізації податкової, митної та бюджетної політики;

-           удосконалення форм і методів роботи Асоціації, покращення організаційної діяльності відокремлених підрозділів, посилення комунікацій між Генеральною дирекцією та відокремленими підрозділами з метою прийняття узгоджених рішень;

-           розширення регіональної структури Асоціації, поширення її діяльності на всі регіони України до міського (районного) рівня;

-           посилення рівня впливовості та авторитету Асоціації, як провідної громадської організації через інформаційно-комунікативну діяльність з метою підвищення її іміджу;

Основні напрямки діяльності Асоціації

-           розгляд звернень платників податків – членів Асоціації та інших суб’єктів приватного права щодо дотримання вимог податкового та митного законодавства як платниками податків так і органами Державної фіскальної служби України (далі – ДФС);

-           невідкладний розгляд скарг щодо можливого вчинення корупційних діянь або інших порушень законних інтересів платників податків внаслідок дій або бездіяльності з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

-           надання роз’яснень та консультацій з питань застосування норм податкового та митного законодавства;

-           забезпечення супроводу податкової перевірки на підприємстві за зверненням членів Асоціації;

-           у разі необхідності залучення експертів для проведення правової та/або науково-економічної експертизи нормативно-правових актів, рішень контролюючих органів за результатами їх перевірок;

-           узагальнення пропозицій громадськості щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання, ініціювання проектів законодавчих актів, спрямованих на захист прав та інтересів платників податків;

-           підготовка та участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, щодо надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

-           інформаційне забезпечення членів Асоціації про податкову, митну та бюджетну політику держави шляхом моніторингу, узагальнення та розсилки аналітичних матеріалів про зміни та новації в законодавстві та діяльності органів виконавчої влади, а також щодо позиції керівних органів Асоціації з цих питань;

-           надання можливості платникам податків – членам Асоціації відкрито (офіційно) декларувати свою громадську позицію через Асоціацію;

-           підвищення рівня знань платників податків шляхом організації та проведення семінарів, конференцій, засідань «круглих столів» та інших комунікативних заходів;

-           підвищення соціальної відповідальності та престижу платників податків, з метою сприяння добровільній і своєчасній сплаті податків;

-           створення робочих груп та/або комісій за участі представників органів влади та бізнесу з метою уникнення окремих непорозумінь та налагодження дієвої співпраці між ними;

-           активізація роботи Узгоджувальної комісії по розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування та митного оформлення між Асоціацією та ДФС України як дієвого інструменту вирішення конфліктів і суперечок між ДФС та бізнес-середовищем;

-           поновлення діяльності постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України»;

-           проведення консультацій з громадськістю, вивчення громадської думки щодо податкового, митного, іншого законодавства України та бухгалтерського обліку, включаючи проведення громадських обговорень, соціологічних досліджень (опитування, анкетування, аналіз інформаційних матеріалів тощо)

-           активізація роботи з проведення консультацій з громадськістю щодо нормативно-правових актів, які мають важливе суспільне значення і стосуються прав, свобод, інтересів і обов’язків платників податків, а також актів, якими передбачається встановлення пільг та/або обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

-           активна робота в частині виявлення проблемних питань податкового та митного законодавства, їх опрацювання, винесення на обговорення з профільними громадськими організаціями, експертами, науковцями, підприємцями, систематизація пропозицій та ініціювання внесення відповідних змін до законодавства;

-           активна участь у процесі реформування податкової системи, зокрема в частині:

                                  ·          реорганізації ДФС;

                                  ·          скорочення кількості податків та зниження їх ставок;

                                  ·          покращення системи адміністрування податків;

                                  ·          зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці і роботодавця;

                                  ·          збереження спрощеної системи оподаткування для малого та середнього бізнесу;

                                  ·          переходу на оподаткування прибутку виходячи з реальних результатів господарської діяльності визначених за Міжнародними або Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

                                  ·          збереження спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість для сільськогосподарських підприємств;

                                  ·          недопущення розширення бази оподаткування та підвищення ставок з податку на нерухомість та транспортного податку;

                                  ·          налагодження прозорості процесу відшкодування податку на додану вартість;

                                  ·          введення податкового мораторію щодо внесення змін в податкове законодавство не більше 1 разу на три роки із запровадженням механізму відповідальності Уряду за порушення вимог принципу стабільності податкового законодавства;

-           вивчення міжнародного досвіду щодо захисту законних прав та інтересів платників податків, налагодження бізнес-партнерства, залучення інвестицій тощо;

-           активізація ролі Асоціації в дотриманні балансу прав контролюючих органів та платників податків;

-           розбудова співробітництва та партнерства, налагодження комунікативного зв’язку платників податків з органами влади всіх рівнів та органами місцевого самоврядування, зокрема шляхом організації спільних заходів;

-           активна робота в напрямку досягнення підзвітності та прозорості влади, участь Асоціації у процесі децентралізації бюджетної системи;

-           координація роботи з митною службою в частині розгляду проблемних питань у сфері митного контролю, оформлення, митно-тарифного регулювання та кадрової політики митних органів ДФС України;

-           представництво та активна участь Асоціації в дорадчих структурах при органах представницької та виконавчої влади всіх рівнів;

-           посилення співпраці відокремлених підрозділів Асоціації на регіональному та місцевому рівнях з правоохоронними органами та державними органами у сфері захисту прав та законних інтересів платників податків, протидії корупції;

-           налагодження ефективної взаємодії влади та громадськості, проведення спільних дій, спрямованих на створення партнерських відносин між платниками податків та органами влади;

-           побудова партнерських відносин з громадськими та неурядовими організаціями, мета та цілі яких співпадають із статутними завданнями Асоціації;

-           створення нових відокремлених підрозділів Асоціації, поліпшення ефективності та якості їх роботи;

-           відокремлені підрозділи Асоціації виступають співрозробниками і координаторами програми підтримки малого та середнього бізнесу  на регіональному та місцевому рівнях;

-           посилення ролі та персональної відповідальності за розвиток Асоціації членів керівних органів Асоціації, її відокремлених підрозділів;

-           пошук джерел поповнення матеріально-технічних та фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності Асоціації, зокрема шляхом співпраці з донорськими організаціями, ґрантодавцями тощо;

-           обов’язкове врахування рівня знань податкового, митного, бюджетного законодавства при підборі кадрів, підвищення рівня кваліфікації штатних працівників, формування професійної команди;

-           проведення навчальних заходів для працівників Територіальних відділень, з наданням практичних рекомендацій в частині здійснення захисту прав платників податків;

-           реєстрація нормативно-правових документів про діяльність відокремлених підрозділів Асоціації (внесення необхідних змін у документи чинних підрозділів);

-      своєчасне планування та виконання завдань організаційного, правового, інформаційно-технічного забезпечення роботи організації її керівними органами та всіма відокремленими підрозділами;

-      сприяння прийняттю узгоджених рішень між Генеральною дирекцією та всіма відокремленими підрозділами Асоціації шляхом їх обговорення;

-      освоєння новітніх технологій у налагодженні внутрішніх та зовнішніх комунікацій;

-           поширення інформації про стан та проблеми податкового законодавства та забезпечення оприлюднення через Web-сайт та соціальні мережі позиції Асоціації щодо цього питання;

-           залучення фахівців Асоціації до ефірів тематичних радіо- та телепрограм з актуальних питань;

-           скоординована та планомірна інформаційно-комунікативна робота, спрямована на інформаційний супровід діяльності Асоціації в усіх ЗМІ;

-           розширення інформаційних можливостей Асоціації за рахунок розвитку Web-сайту, PR-подій, збільшення кількості інформаційних матеріалів у засобах масової інформації, соціальних мережах з питань взаємовідносин платників податків і органів влади, а також висловлення позиції та оцінки цих взаємовідносин з боку Асоціації;

-           залучення журналістів електронних та друкованих ЗМІ, телевізійних і радіо - каналів до участі у діяльності Асоціації, у тому числі у складі керівних органів Асоціації, її відокремлених підрозділів;

-           налагодження співпраці з прес-службами органів влади, правоохоронних органів та місцевого самоврядування;

 

Вказаний перелік основних напрямків діяльності Асоціації не є остаточним і може бути розширеним у відповідності до потреб згідно із Статутом Асоціації платників податків України.

 

Визначення ролі і місця Асоціації у взаємовідносинах:

Асоціація і платники податків

Асоціація докладає максимум зусиль щодо захисту законних прав та інтересів платників податків у економічній, правовій, соціальній та інших сферах їх діяльності, представляє інтереси платників податків на місцевому, регіональному, галузевому, всеукраїнському рівнях, а також сприяє розвитку партнерських відносин між владою і бізнесом.

Асоціація розглядає, аналізує та узагальнює звернення платників податків щодо дотримання норм податкового і митного законодавства, опрацьовує та надає пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства.

Асоціація надає можливість платникам податків – членам Асоціації відкрито (офіційно) декларувати їх громадську позицію через                               ВГО «Асоціація платників податків України».

Асоціація і громадянське суспільство

Асоціація співпрацює з усіма державними структурами і громадськими організаціями, зорієнтованими на захист законних прав та інтересів платників податків.

Задля укріплення авторитету серед широких кіл громадськості Асоціація сприяє розширенню кола суспільних інтересів (контроль використання бюджетних коштів, правозахисна діяльність, боротьба з корупцією, сприяння налагодженню бізнес-партнерства, залучення інвестицій, благодійна діяльність тощо) пошуку та впровадженню власних громадських ініціатив.

Вивчення поточної ситуації Асоціація забезпечує шляхом:

-        проведення опитувань громадської думки, соціологічних досліджень, в т.ч. щодо діяльності та довіри громадськості до податкових та фінансових органів з подальшим їх опрацювання та донесенням позиції до органів виконавчої влади, оприлюдненням результатів у ЗМІ;

-        залучення громадськості до обговорення результатів перевірок використання бюджетних коштів, особливо на фінансування цільових програм;

-        організації круглих столів, конференцій, форумів;

-        обговорення актуальних питань в центральних та місцевих засобах масової інформації тощо.

Асоціація і влада

Для ефективного розв'язання нагальних проблем платників податків Асоціація взаємодіє з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Державною фіскальною службою України, міністерствами та відомствами, з місцевими органами влади.

З цією метою Асоціація здійснює моніторинг законодавчих інормативно-правових актів, діяльності депутатів, депутатських фракцій, посадовців, бере участь у процесі законотворчості, наполегливо вимагає від владних структур розширення та повної реалізації законних прав та інтересів платників податків.

Принципова позиція Асоціації – конструктивний діалог з органами державної та місцевої влади по всіх неврегульованих питаннях (громадські слухання, круглі столи, участь у засіданнях профільних комітетів Верховної Ради України тощо).

У взаємовідносинах з органами Державної фіскальної служби України Асоціація дотримується принципів справедливості, рівноправності, обов’язковості, прозорості та неупередженості, презумпції правомірності рішень платників податків у випадках, передбачених законодавством, створення належних умов для громадського контролю за діяльністю податкових органів.

Асоціація приймає активну участь та надає практичну допомогу місцевим органам влади щодо питань децентралізації бюджетної системи.

У разі ігнорування владою справедливих вимог платників податків, Асоціація залишає за собою право проводити мітинги, маніфестації, збір підписів, інші масові заходи, передбачені чинним законодавством України.

З метою посилення мотивації щодо сплати податків, а також раціонального витрачання коштів платників податків, Асоціація ініціює спільно з Міністерством фінансів України та Державною фінансовою інспекцією вироблення механізму співпраці щодо перевірки використання бюджетних коштів, особливо на фінансування цільових програм.

Асоціація і система послуг

З метою підвищення ефективності роботи, забезпечення залучення нових членів Асоціації, постійно вдосконалювати систему заходів та послуг, що надаються Асоціацією, її відокремленими підрозділами в межах статутної діяльності.

Асоціація і засоби масової інформації

З метою поширення інформації про діяльність Асоціації і доведення її до громадськості, передбачається створення постійно діючої ефективної інформаційної мережі і доступу до неї всіх відокремлених підрозділів та членів Асоціації.

З цією метою:

-        постійно вдосконалювати інформативні ресурси Асоціації, системно наповнювати Web-сторінку Асоціації та місцевих відділень, збільшити присутність Асоціації в соціальних мережах;

-        збільшити присутність Асоціації у вітчизняних та закордонних ЗМІ;

-        використовувати можливості існуючих місцевих, муніципальних та загальнодержавних засобів масової інформації;

-        проводити з активом Асоціації семінари-навчання з впровадження та використання інформаційних технологій.

Асоціація і міжнародні зв'язки

Асоціація докладає максимум зусиль задля досягнення імплементації європейського законодавства в Україні, зокрема максимально долучається до проведення необхідних реформ:

  • реформи державної служби;
  • податкової реформи;
  • реформи антикорупційного законодавства;
  • дерегуляційної реформи.

Угода про асоціацію з ЄС вимагає впровадження низки положень митного законодавства ЄС. У даному напрямі Асоціація платників податків України бере активну участь у проведенні митної реформи, яка повинна зокрема містити наступні елементи:

-           спрощення процедур та автоматизацію митної справи;

-           скорочення часу митного оформлення товарів;

-           розроблення механізму забезпечення можливості надання громадської оцінки керівникам митних органів з боку бізнес-спільноти та представників громадськості;

-           запровадження ефективної системи обміну інформацією між митними органами та компаніями;

-           створення системи оперативного реагування на випадки порушень в зоні діяльності митниць;

-           забезпечення ефективного здійснення «громадського контролю»;

-           вжиття заходів, направлених на недопущення та профілактику корупційних проявів серед працівників митних органів.

Бізнес-спільнота АППУ публічно надаватиме громадську оцінку посадовим особам, які займають керівні посади в митних органах. Запровадження такої оцінки дозволить удосконалити кадрову політику митних органів, сприятиме їх очищенню від корупції.

Асоціація вимагає від уряду ухвалення Акту з питань малого бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe) під час імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом та виконання рекомендацій, викладених в оцінці «Індекс політики щодо малого і середнього бізнесу: Країни Східного Партнерства 2012 — Прогрес у реалізації Закону про малий бізнес для Європи», проведеної ОЕСР у співпраці з Європейською Комісією, Європейським фондом освіти та ЄБРР шляхом прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України».

Відповідно до зобов’язань за Угодою, Асоціація буде контролювати діяльність державної влади спрямовану на:

-           впровадження принципу прозорості, обміну інформацією та добросовісної податкової конкуренції;

-           зміцнення співробітництва щодо посилення ефективного збору податків і зборів із окремим наголосом на процедурах відшкодування податку на додану вартість;

-           поступове наближення законодавства щодо податку на додану вартість до відповідної структури оподаткування, визначеної у законодавстві ЄС;

-           поступове наближення законодавства щодо акцизного податку до ставок країн ЄС до відповідної структури оподаткування, визначеної у законодавстві ЄС шляхом внесення змін до Податкового кодексу України в частині наближення ставок акцизів.

Крім того, міжнародна діяльність Асоціації платників податків України спрямовуватиметься на:

-        вивчення міжнародного досвіду діяльності іноземних організацій платників податків з метою запровадження кращої моделі захисту законних прав платників податків, заснованої на діалозі, партнерських взаємовідносинах з владою;

-        подальшу інтеграцію в міжнародні об’єднання та організації платників податків;

-        продовження, з метою вивчення іноземного досвіду в сфері захисту прав та інтересів платників податків, практики проведення спільних заходів з зарубіжними партнерами;

-        налагодження, з метою забезпечення виконання Асоціацією статутних мети та завдань, активної співпраці з міжнародними організаціями в частині сприяння розвитку бізнес-партнерства членів Асоціації, залученню інвестицій;

-        проведення міжнародних форумів бізнес-партнерства для просування українського виробника – члена Асоціації на закордонні ринки;

-        налагодження співпраці з міжнародними бізнес-форумами, виставками та організація ділових місій для членів Асоціації;

-        налагодження співпраці з грантодавцями, залучення донорських коштів на виконання власних та спільних проектів Асоціації;

-        проведення в Україні міжнародних конференцій, круглих столів, дискусій з податкових питань, а також питань покращення діяльності громадських та неурядових організацій, активну участь в аналогічних заходах, що проводитимуться за кордоном.

 

Шляхи ресурсного забезпечення діяльності Асоціації:

-        створення фінансової бази, постійний пошук джерел фінансування поточної та перспективної діяльності Асоціації;

-        співпраця з донорськими організаціями та грантодавцями;

-        надання кваліфікованої правової та інформаційної допомоги  приватному бізнесу на платній основі з дотриманням вимог законодавства про неприбуткові організації;

-        членські та добровільні внески;

-        господарська діяльність підприємств, засновником яких виступає Асоціація.

 

Критерії успішності досягнення стратегічних цілей

-        зростання авторитетності та впливовості Асоціації, її відокремлених підрозділів;

-        розвиток Асоціації, збільшення кількості відокремлених підрозділів Асоціації та членів Асоціації, що обліковуються в них;

-        самодостатність (фінансова та професійна) Асоціації та її відокремлених підрозділів;

-        наявність комунікацій та сталого зв’язку керівних органів Асоціації та її відокремлених підрозділів;

-        запровадження новітніх підходів до організації освітньо-просвітницької діяльності, поширення знань у сфері податкового законодавства;

-        реалізація нових проектів та програм за рахунок власних та залучених коштів;

-        кількість партнерських недержавних та громадських організацій, що співпрацюють з Асоціацією;

-        налагодження ефективних партнерських зв’язків із закордонними організаціями платників податків;

-        збільшення кількості та якості послуг, що надаються членам Асоціації;

-        залучення інвестицій в розвиток Асоціації.

 

Моніторинг реалізації Стратегії розвитку Асоціації

В ході контролю за реалізацією Стратегії розвитку Асоціації здійснюється періодичний моніторинг реалізації Стратегії у відповідності до Критеріїв успішності досягнення стратегічних цілей. Готуються відповідні аналітичні звіти щодо результатів моніторингу, а також пропозиції щодо можливого внесення змін до плану заходів з реалізації Стратегії.

 

Прикінцеві положення

В ході реалізації положень Стратегії напрацьовуються пропозиціїз нормативно-правового, фінансового, інформаційного забезпечення щодо її впровадження, передбачається розробка та здійснення комплексу заходів і програм, які втілюватимуться у практичні дії керівними органами Асоціації, її відокремлених підрозділів.

 

Реалізація Стратегії посилить мотивацію членства в Асоціації, сприятиме зростанню авторитету та впливовості Асоціації, як громадської організації спроможної надійно захищати законні права та інтереси її членів.

 

 

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99